Op deze pagina leest u welke regels er op dit moment gelden voor WBE Noordelijk Westerkwartier.
Voor alle jacht en faunabeheer geldt het Faunabeheerplan_Groningen_2019-2024 (FBP).
Deze pagina wordt op hoofdlijnen bijgehouden. Ga voor de meest actuele ontwikkelingen naar de nieuwspagina van FBE Groningen.

In FRS vind je een overzicht van alle landelijke en provinciale vrijstellingen. Ga daarvoor in FRS naar de tab [Mijn documenten] en kies de tab [Vrijstellingen].

Ganzen

Binnen het FBP geldt de ontheffing ganzen, met de voorschriften voor het beheren van de grauwe gans, de kolgans en de brandgans.
Voor nijlganzen en verwilderde boerenganzen is ook een ontheffing geldig, deze keer in de vorm van een aanwijzing.

Reeën

WBE Noordelijk Westerkwartier heeft de laagste reeëndichtheid van de hele provincie Groningen: in de negentiger jaren waren ca 50 reeën aanwezig in de WBE, een populatie die daarna langzaam groeide naar ruim 100 reeën op een oppervlak van ca 12.000 hectare. Sinds 2018 tellen we grotere aantallen in de orde van 160 reeën, met een piek van 202 in 2024.

Vanwege deze lage dichtheid bestaat het reeënbeheer in de WBE al sinds 1991 uit ‘geen afschot’, waarmee we ‘buiten schot’ blijven in de ontheffing Ree van de provincie. Binnen de WBE wordt afschot alleen gebruikt voor ‘krepeergevallen’. De uitvoering van dat beheer is belegd bij de valwildcoördinatoren Auke Zijlstra en Jurry van Houten. Bel 06-48471729 voor meldingen over aangereden reeën.

Predatoren: vos en zwarte kraai

Het Predatiebeheerplan Groningen 2019-2024 beschrijft (binnen het FBP) de mogelijkheden om predatoren te beheren. Die mogelijkheden zijn echter uiterst beperkt. De Provincie Groningen verlende op 7 maart 2019 in haar Besluit Wet natuurbescherming soortbescherming predatiebeheer een ontheffing voor het doden van vossen met behulp van lichtbakken, voor de bescherming van weidevogels in de weidevogelkerngebieden. Deze ontheffing werd later ingetrokken en weer vervangen door een nieuwe ontheffing, op 19 februari 2021: de algemene ontheffing 2021 vos lichtbak weidevogel besluit en voorschriften.
Voor de vos is nu dus een ontheffing verleend voor het beheer met de lichtbak, onder zeer strenge voorwaarden. Deze lichtbakontheffing is van toepassing op de weidevogelkerngebieden ( zie de kaart Buffers-weidevogelkerngebieden) ten behoeve van de bescherming van weidevogels, en is daarmee van toepassing op bijna het gehele WBE-gebied.
De gevraagde ontheffing voor het gebruik van de kraaienvangkooi is niet verleend. Schade aan weidevogelpopulaties door de kraai mag alleen worden bestreden op basis van de landelijke vrijstelling.